Rekis­te­rin­pi­tä­jän nimi

Aalef Oy
Y‑tunnus: 0972240–5

Sijain­tio­soi­te: Hyry­mäen­ka­tu 2, 53550 Lappeenranta

Pos­tio­soi­te
Laser­ka­tu 6
53850 Lap­peen­ran­ta

Yhtey­de­no­tot rekis­te­riä kos­ke­vis­sa asioissa

Sai­la Liuk­ko­nen
säh­kö­pos­ti: saila.liukkonen@aalef.fi
puhe­lin: 044 744 5510

Rekis­te­rin nimi

Aalef Oy:n markkinointirekisteri

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitus

Rekis­te­ris­sä ole­via hen­ki­lön kon­tak­ti­tie­to­ja käy­te­tään Aalef Oy:n omiin tar­koi­tuk­siin. Tie­to­ja käy­te­tään lisäk­si mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä ja muu­ta tie­do­tus­ta varten.

Rekis­te­rin tietosisältö

Rekis­te­rin tie­to­si­säl­tö koos­tuu seu­raa­vis­ta tie­dois­ta. Osa tie­dois­ta on käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta riip­puen pakol­lis­ta antaa, jot­ta asia voi­daan käsi­tel­lä tar­peen­mu­kai­sel­la tavalla.

  • Hen­ki­lön nimi
  • Hen­ki­lön yhteys­tie­dot (puhe­lin­nu­me­ro, sähköpostiosoite)
  • Yri­tyk­sen tie­dot jota hen­ki­lö edus­taa (esi­mer­kik­si yri­tyk­sen nimi, y‑tunnus, toi­mia­la, pank­ki- ja laskutustiedot)
  • Lisä­tie­dot (hen­ki­lön jät­tä­mä lisä­tie­to, kuten vapaa­muo­toi­nen vies­ti tai palaute)
  • Muut tun­nis­te­tie­dot (mm. hen­ki­lön jul­ki­nen IP-osoite)
  • Seu­ran­ta­tie­dot (säh­köis­ten mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­den seurantatiedot)
  • Eväs­te­tie­dot (lue lisää eväs­te­käy­tän­nös­täm­me)

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet

Hen­ki­lön omal­la suos­tu­muk­sel­la anne­tut tie­dot joko verk­ko­pal­ve­lus­sa ole­vil­la lomak­keil­la tai myyn­ti- ja esit­te­ly­ta­pah­tu­mis­sa sekä verk­ko­pal­ve­lun auto­maat­ti­ses­ti kerää­mä verk­ko­pal­ve­lun ana­ly­soin­tia ja kehit­tä­mis­tä tuke­va aineisto.

Tie­to­jen käsit­te­ly, luo­vu­tus ja säilytysaika

Tie­to­ja käsi­tel­lään EU:n tai ETA:n alu­eel­la sekä nii­den ulko­puo­lel­la. Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta mui­den kuin Aalef Oy:n hyö­dyn­net­tä­väk­si. Tie­to­ja säi­ly­te­tään niin kau­an kun asia­kas­suh­teen voi­daan kat­soa ole­van voi­mas­sa sekä koh­tuul­li­sen ajan asia­kas­suh­teen kat­kea­mi­sen jälkeen.

Rekis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet

Rekis­te­rin tie­dot sijait­se­vat säh­köi­sen vies­tin­nän tie­to­suo­ja­lain mukai­sis­sa suo­ja­tuis­sa ympäristöissä.

Tar­kas­tus- ja korjausoikeus

Jokai­sel­la rekis­te­riin tie­ton­sa jät­tä­neel­lä hen­ki­löl­lä on oikeus tar­kas­taa omat rekis­te­riin tal­len­ne­tut tie­ton­sa sekä vaa­tia nii­den kor­jaa­mis­ta. Kor­jaus­pyyn­tö teh­dään säh­kö­pos­tit­se yhteys­hen­ki­lön säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen. Pyyn­tö koh­dis­te­taan ole­tuk­se­na pyyn­nön lähet­tä­jän säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen lii­tet­tyi­hin hen­ki­lö­tie­toi­hin, ellei pyyn­nön lähet­tä­nyt­tä hen­ki­löä tun­nis­te­ta jol­lain muul­la tavalla.

Muut hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyyn liit­ty­vät oikeudet

Hen­ki­löl­lä on oikeus kiel­tää rekis­te­rin­pi­tä­jää käsit­te­le­mäs­tä hän­tä itse­ään kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä, muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia tai mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­muk­sia var­ten. Mikä­li hen­ki­lö halu­aa kiel­tää täl­lai­sen toi­min­nan, hän voi teh­dä sen otta­mal­la yhteyt­tä rekis­te­rin­pi­tä­jään sähköpostitse.