Ter­ve­tu­loa uudel­le WordPress-sivus­tol­len­ne Sera­von WP-pal­ve­lus­sa. Olem­me erit­täin iloi­sia sii­tä, että olet­te päät­tä­neet luot­taa sivus­ton­ne hal­lin­taam­me, sekä otta­maan käyt­töön yllä­pi­to­pal­ve­lum­me kat­ta­vat omi­nai­suu­det. Nopeut­taak­sem­me sivus­ton käyt­töön­ot­toa olem­me sii­von­neet asen­nuk­ses­tan­ne pois koko jou­kon WordPres­sin muka­na taval­li­ses­ti toi­mi­tet­tua esimerkkisisältöä.

Kuin­ka pääs­tä alkuun

Olkaa hyvä ja tar­kis­ta­kaa sen hen­ki­lön säh­kö­pos­ti­laa­tik­ko, jon­ka mer­kit­sit­te tilauk­sen yhtey­des­sä yhteys­hen­ki­lök­si. Siel­tä löy­dät­te tar­vit­ta­vat tun­nuk­set sekä WordPres­sin hal­lin­taan että SSH/SFTP-yhteyk­sien muo­dos­ta­mi­seen.

Mikä­li teil­lä on jo ole­mas­sa ole­va sivus­to jos­sain muu­al­la, suo­sit­te­lem­me tutus­tu­maan sivus­to­jen siir­toa käsit­te­le­viin ohjei­siim­me.

Mikä­li olet­te perus­ta­mas­sa täy­sin uut­ta sivus­toa, tei­dän ei tar­vit­se kuin aloit­taa sen raken­ta­mi­nen. Mikä­li aiot­te raken­taa sivus­toa pai­kal­li­ses­sa kehi­ty­sym­pä­ris­tös­sä, suo­sit­te­lem­me tutus­tu­maan pro­jek­ti­poh­jaam­me Git­Hu­bis­sa.

Kysyt­tä­vää?

Jos tei­tä askar­rut­taa jokin pal­ve­lui­dem­me suh­teen tai teil­lä on muu­ta kysyt­tä­vää, otta­kaa yhteyt­tä tai tutus­tu­kaa seu­raa­vaan materiaaliin:

  • Tie­to­pank­ki osoit­tees­sa help.seravo.fi, kun haluat nopean vas­tauk­sen sivus­too­si liit­ty­vään kysymykseen.
  • Kehit­tä­jä­do­ku­men­taa­tio osoit­tees­sa seravo.com/docs, kun etsit asian­tun­ti­ja-apua WordPress-kehi­tyk­seen liit­ty­vis­sä asioissa.
  • Asia­kas­pal­ve­lu säh­kö­pos­tio­soit­tees­sa help@seravo.com, kun haluat kes­kus­tel­la sivus­too­si liit­ty­väs­tä ongelmasta.

Mikä­li sinul­la on kehi­ty­si­deoi­ta tämän asen­nus­pro­ses­sin suh­teen, otam­me nii­tä mie­lel­läm­me vas­taan tämän pro­jek­ti­poh­jan Git­Hu­bis­sa. Voit toki myös lähet­tää meil­le suo­raan pull reques­tin teke­mäs­tä­si paran­nuk­ses­ta avoi­men läh­de­koo­din hengessä! 😉